ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Total Freedom Techniques hanteert de volgende algemene voorwaarden.Bij Total Freedom Techniques wordt gewerkt volgens afspraak. Client dient op tijd te zijn voor consult, indien cliënt te laat is, wordt de consulttijd verkort door het aantal minuten dat cliënt te laat is.Annulering van een afspraak dient minimaal 48 uur van tevoren via mail info@totalfreedomtechniques.com te geschieden anders wordt de tijd die wij voor u hebben gereserveerd in rekening gebracht.​

AFZEGGEN / VERPLAATSEN CONSULT

Afzeggen / verplaatsen van het consult dient tijdig te gebeuren via mail naar info@totalfreedomtechniques.com, minimaal 48 uur voor het consult, zonder meerekenen van de dagen dat de praktijk dicht is.Bij het niet tijdig afzeggen / verplaatsen van het consult bent u de kosten van het consult voor 100% verschuldigd.​

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:Opdrachtnemer: De natuurlijke of rechtspersoon in haar hoedanigheid van therapeut, die diensten aanbiedt op het gebied van training, therapieën of aanverwante werkzaamheden.Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van training, therapieën of aanverwante werkzaamheden.Therapeut: De therapeut.Cliënt: De natuurlijke persoon die deelneemt aan het begeleidingstraject op het gebied van training, therapie of aanverwante werkzaamheden.Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle geleverde diensten van therapeut. Opdrachtgever gaat akkoord met algemene voorwaarden.​

Artikel 3 – Toepasselijke gedragsregels en reglementen

Therapeut voert zijn of haar diensten uit in overeenstemming met de beroepsregels en acht zich gebonden aan de algemeen in Nederland geldende beroepsregels en tuchtrechtspraak.​

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

Offertes en gedefinieerde aanbiedingen van diensten zijn vrijblijvend en gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt.De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding.​

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat -tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen- uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid. Opdrachtnemer kan Opdrachtgever verzoeken een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor jaarlijks de honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door overheid opgelegde maatregelen.​

Artikel 6 – Honorarium en kosten

Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.Wanneer Opdrachtnemer dit nuttig of noodzakelijk acht, kan in overleg met opdrachtgever een dienst door derden worden uitgevoerd en/of kan hij door derden worden bijgestaan.Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, waarin Opdrachtnemer gehouden is zijn dienst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.​

Artikel 7 – Beëindiging van de overeenkomst

Bij annulering door Opdrachtgever van coaching en therapeutische trajecten binnen 48 uur voor aanvang van de betreffende activiteit kan Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van het overeengekomen honorarium in rekening brengen.​

Artikel 8 – Afzeggen, verplaatsen en Annuleringsvoorwaarden

Bij Total Freedom Techniques wordt gewerkt volgens afspraak. Client dient op tijd te zijn voor consult, indien cliënt te laat is, wordt de consulttijd verkort door het aantal minuten dat cliënt te laat is, waarbij tarief van consult wel 100% gerekend wordt.​Annulering van een afspraak dient 48 uur van tevoren telefonisch te geschieden via info@totalfreedomtechniques.com anders wordt de tijd die wij voor u hebben gereserveerd in rekening gebracht.​

AFZEGGEN / VERPLAATSEN CONSULT

Afzeggen / verplaatsen van het consult dient tijdig te gebeuren door mail te sturen naar info@totalfreedomtechniques.com, minimaal 48 uur voor het consult, zonder meerekenen van de dagen dat de praktijk dicht is. Bij het niet tijdig afzeggen / verplaatsen van het consult bent u de kosten van het consult voor 100% verschuldigd. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.​Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen gestelde termijn na schriftelijke aanmaning. 

Artikel 9 – Overmacht

Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.​

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

Indien Opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.

Artikel 11 – Geschillen  

Laatste vaststellings- en wijzigingsdatum van deze algemene voorwaarden: 23 maart 2020Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar Opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 12 – Diversen

Om de professionaliteit te garanderen, werkt Total Freedom Techniques volgens de regels van informed consent. Dit betekent dat u duidelijk wordt geïnformeerd over het doel, de werkwijze en mogelijke effecten van de behandeling. Door een overeenkomst aan te gaan met Total Freedom Techniques, verklaart u in te stemmen met de behandeling en neemt u de verantwoordelijkheid voor uw eigen aandeel in het proces om de behandeling te laten slagen.Cliënten en of opdrachtgevers worden altijd ingeschreven voor de email nieuwsbrief van Total Freedom Techniques. Uitschrijven kan onderaan met een link in elke nieuwsbrief. Indien u contact (telefonisch, email, Skype, What’s app) en of een consult heeft gehad gaat u automatisch akkoord met onze “Algemene voorwaarde” Hoewel Total Freedom Techniques veel tevreden cliënten heeft en de behandeling vrijwel altijd tot resultaat leidt, kunnen er geen garanties worden geboden. Consulten kunnen plaatsvinden in de praktijk en of met behulp van Skype. Bij ernstige of acute lichamelijke en/of geestelijke klachten wordt aangeraden een arts te raadplegen. 

Deze “Algemene Voorwaarden” is voor het laatst gewijzigd op: 23 maart 202 Deze “Algemene Voorwaarden” kan door ons worden aangepast.

Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.  

Vriendelijke groet

Henriette